جمعه 17 فروردین 1386 @ 08:12

furlهومن سزاوار

وقت خوش دوستان

با آلبوم جدید هومن سزاوار در خدمت هستیم....

آلبـــوم زشـــــــت

من واسه تو

نمیشه

به من نگو

آتیش پاره

غرور

مال منی

زشت

دلدار

من اینو با موهای بلند دوسش داشتم                                                                   

همیشه صا ایران بمانید....