شنبه 18 فروردین 1386 @ 09:29

furlامشب میخوام مست بشم

 

آهنگی از صدای جاویدان عشق امید

آهنگ حرف نگفته یا مست

به درخواست دوست عزیزم سیمین خانوم

حرف نگفته

امشب می خوام مست بشم عاشق یک دست بشم

بدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشم

 

یه جون نا قابلی هست بذارفدای تو بشه


بیفته زیر قدمات تاخاک پای تو بشه

 

کهنه شراب کهنه شراب امشب بال و پرم بده


حرف نگفته خیلیه جرات بیشترم بده

 

امشب می خوام حرف بزنم خنده کنم گریه کنم


لطفی کن ای ساقی و می چندین برابرم بده

 

امشب پروبال دارم شور دارم حال دارم


امشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارم

 

-----------------------

و بالاخره یکی از درخواستهای شاذه عزیزم تونستم انجام بدم

آهنگ شازده خانوم از ستار

شازده خانوم

-------------

من هنوز مست آهنگ امیدم

صا ایران بمانید....