شنبه 25 تیر 1390 @ 23:09

furlچه میشود!...

چه میشود ...


این بار تو بگو که دوستت دارم نترس ! من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید...