چهارشنبه 19 مرداد 1390 @ 13:14

furlعنوان ندارد...

اولین کس تو بودی....

نمیدونم واقعی بودی و دروغی ولی اون حس آرامشی که بهم بخشیدی لذت بردم و دوس دارم بازم تجربه کنم


بهم نشون دادی نمیشه همیشه بچه بود و باید بزرگ شد


نیمی از بزرگی من هستی با اینکه ازت بزرگترم ولی پیشت احساس آرامش میکنم


تو نگات دنبال چیزیم که نشون نمیدی!! از اون میترسم که دوستی توام دروغ باشه!

خیلی وقته دوستی ندارم که بهش اعتماد کنم نمیدونم به توام میتونم اعتماد کنم یا نه!!!


ولی ازت میخوام دوباره اون آرامش و بهم بدی ...!