X
تبلیغات
زولا
جمعه 13 آبان 1390 @ 00:06

furlبرگ و پاییز....

صبی که داشتم میرفتم سرکار همینجوری برا خودم از حیاط رد میشدم


دیدم زیر درخت گردو حیاطمون پر برگ و همینجوریم از درخت شقو شق برگ میریزه


جللالخالق تو عمر نه چندان زیاد ۲۵ سالم اینو ندیده بودم...

نمیدونید چجوری داشت برگاشو میریخت

چند لحظه محو تماشای ریختن برگاش بودم

و با خودم فک میکردم چه حکمتی هست که این درخت اینجوری داره با سروصدا برگاشو میریزه!!


از در که بیرون رفتم دیدم درختای خیابونم همینجورین!!


پاییزو امسال نه تنها با چشام بلکه با روح و تنمم حس کردم!!