سه‌شنبه 24 آبان 1390 @ 09:58

furl...


فـــرامــوش کـــردن

تـــو
هنـــر میخواهد
و مـــن
بـــی هنـــرترین انســـان عـــالمـــم . . .