شنبه 19 فروردین 1391 @ 06:45

furlبازم صدا...

بهار سال پیش...

یه صبح قشنگ ....

صدای گوش نواز ....

و بازم به لطف اون صدا بیدار شدم ....


پ ن: برا توضیحات اضافه مراجعه شود به پست صدا