یکشنبه 30 تیر 1392 @ 20:03

furlروزه

امروز روز 12 بود و من مجبور شدم روزمو بشکنم


فشارم شدیدا افتاد و حتی نمیتونستم دستمو حرکت بدم

خدایا منو ببخش دیدی که چطوری بودم