جمعه 15 اردیبهشت 1391 @ 02:52

furlصندلی...

من دلم از این صندلیا میخاد


بزارمش گوشه اتاقم جلو پنجره رو به حیاط


بشینم هی اینجوری عقب جلو بشه من عشق کنمچرا آخه قسمت نمیشه من از اینا بخرم

اون موقع که پول دارم گیر نمیارم ...اون موقعم که پول ندارم میرن تو چششم