شنبه 25 شهریور 1391 @ 03:07

furl

مثل همیشه برای تو می نویسم.... تو به نیت هرکه دوست داری بخوان.